Voor jou, gratis, dit e-book. Vertel ons waar we het naar toe mogen sturen!  

Close


Communicatie

Communicatie is het transporteren van informatie. Communicatie is afgeleid van het Latijnse woord 'communis', wat betekent 'te delen'. Communicatie vraagt om een zender, een boodschap , en een beoogde ontvanger. De ontvanger hoeft niet aanwezig te zijn of zich bewust te zijn van opzet van de afzender om te communiceren op het moment van de communicatie. Communicatie kan dus plaatsvinden over grote afstanden in tijd en ruimte. Communicatie vereist dat de communicerende partijen een gebied van communicatieve gemeenschappelijkheid delen. Het communicatie proces is voltooid zodra de ontvanger de boodschap van de afzender heeft begrepen. Feedback is van cruciaal belang voor effectieve communicatie tussen de partijen.

Menselijke communicatie

Menselijke mondelinge communicatie en die van  beeldtaal kan worden omschreven als een systeem van symbolen (ook bekend als lexemes ) en de grammatica ( regels ), waardoor de symbolen worden gemanipuleerd. Het woord "taal" verwijst ook naar gemeenschappelijke eigenschappen van talen. Normaal gesproken  komt het leren van talen het meest intensief voor tijdens de menselijke kindertijd. De meeste van de duizenden menselijke talen gebruiken patronen van geluid of gebaren bij symbolen in de communicatie met anderen om hen heen. Talen lijken bepaalde eigenschappen te delen, hoewel er veel uitzonderingen zijn. Er is geen vaste lijn tussen een taal en een dialect . Door mensen gebouwde communicatie talen zoals het Esperanto , programmeertalen , en verschillende wiskundige formules zijn niet noodzakelijkerwijs beperkt tot de eigenschappen gedeeld door de menselijke taal.

Een verscheidenheid van verbale en non-verbale manier van communicatie bestaat zoals lichaamstaal , oogcontact , gebarentaal , paralanguage , haptische communicatie , chronemics en media zoals foto's, graphics, geluid en schrijven .

Verdragen inzake de rechten van personen met een handicap bepalen ook de communicatie naar onder meer de weergave van tekst, braille , tactiele communicatie, grootletterdruk , toegankelijke multimedia , maar ook geschreven en duidelijke taal  en toegankelijke informatie-en communicatietechnologie.

Non-verbale communicatie

Non-verbale communicatie beschrijft het proces van het overbrengen betekenis in de vorm van niet-woord berichten. Onderzoek toont aan dat het merendeel van onze communicatie is non-verbale, ook wel bekend als lichaamstaal. In menselijke communicatie is de non-verbale communicatie zo'n 73%. Daarvan is 55% lichaamstaal en 38% tonatie, tempo en timbre.  Sommige van non-verbale communicatie omvat chronemics , ergonomie , gebaar , lichaamstaal of houding , mimiek en oogcontact, object communicatie, zoals kleding , kapsels , architectuur , symbolen infographics , en de toon van de stem alsook door een samenstelling van bovenstaande opsomming.

Binnen spraak noemen we de non-verbale elementen para-language . Deze omvatten uitspraak kwaliteit, emotie en spreekstijl en kenmerken als ritme , intonatie en spanning . Ook geschreven teksten kennen non-verbale elementen zoals handschrift, ruimtelijke ordening van woorden en het gebruik van emoticons om emotionele uitdrukkingen te brengen in beeldende vorm. Denk bijvoorbeeld maar eens aan e-mail communicatie en chat.

Non-verbale communicatie is meer dan allleen het verzenden en ontvangen van 'woordloze' berichten. Het is een bron van communicatie die we allemaal inzetten. Vaak echter onbewust en zonder dat we er controle over hebben. Ook het aanraken van iemand, de afstand ten opzichte van iemand, gebaren, houding, gezichtsuitdrukking, oogcontact horen allemaal tot non-verbale communicatie. Ook dansen is een vorm van non-verbale communicatie.

Buiten taal gebruiken we ook communicatiemiddelen die tot non-verbale communicatie gerekend kunnen worden. Communicatiemiddelen als onze auto, kleding, haarstijl, tatoos, het soort huis waarin we wonen, maar ook de avatars die we gebruiken vallen onder non-verbale communicatie en brengen voor ons een boodschap de wereld in.

 Non-verbaal in verbale communicatie

Zelfs in onze verbale communicatie zitten non-verbale communicatie elementen als:

 • de taal over de taal (Ik wil niet lullig doen maar... en dan komt er toch wat lulligs..)
 • houding, positioniring, handen en armen, lichaam, aangezicht
 • het tempo waarmee we dingen zeggen
 • trillingen, veroorzaakt door emoties en stress, in onze stem
 • het volume
 • ritme
 • intonatie

Kenmerken van non-verbale communicatie;

 • non-verbale communicatie is cultuur gebonden;
 • non-verbale communicatie is betrouwbaarder van verbale communicatie;
 • non-verbale communicatie is er constant en altijd;
 • non-verbale communicatie is vaak dubbelzinnig;
 • non-verbale communicatie vervangt vaak een uitspraak van empathie of afkeer in verbale communicatie;
 • non-verbale communicatie behelst voornamelijk emoties en attitude.

Bewegingen en lichaamshouding

De term 'bewegingsleer' werd gebruikt in een onderzoek in 1952 door Ray Birdwhistel, Margearet Mead en Gregory Bateson.  Deze laatste was één van de grondleggers van NLP. Onderzocht werd de non-verbale communicatie waarmee mensen met elkaar communiceren door middel van houding, positionering, gebaar en beweging.

Positionering

Positionering vertelt veel over de mate van aandacht en betrokkenheid. In non-verbale communicatie zijn zaken af te leiden als het verschil in status tussen de communicatoren, en het niveau van genegenheid voor de ander. Studies geven duidelijk aan dat het spiegelen van de houding van de ander een positief effect heeft op de relatie. Een sterk voorbeeld van positionering is het naar voren leunen bij interesse en het achterover gaan zitten wanneer men 'afstand neemt' tot hetgeen gezegd word.  Andere voorbeelden van positionering als de richting van leunen zijn de houding waarmee men tegenover iemand gaat zitten, de houding van de armen, en het laten zien van een 'open' lichaamshouding.

Mondelinge communicatie

Mondelinge communicatie verwijst in de eerste plaats naar gesproken, verbale communicatie, meestal gebaseerd op visuele hulpmiddelen en non-verbale elementen om het overbrengen van de betekenis te ondersteunen. Mondelinge communicatie omvat discussie, speeches, presentaties, interpersoonlijke communicatie en vele andere varianten. In face-to-face communicatie spelen het gezicht, de lichaamstaal en de stem tonaliteit een belangrijke rol. Deze non-verbale communicatie kan een groter effect op de luisteraar hebben dan de beoogde inhoud van de gesproken woorden. In mondelinge communicatie is het van face to face, dat is de reden waarom we bij de anderen reactie weten. We krijgen immers meteen de feedback!

Schriftelijke communicatie

Door de eeuwen heen hebben de vormen en ideeën over communicatie zich ontwikkeld door de vooruitgang van technologie. Ontwikkelingen binnen communicatie zijn bijvoorbeeld psychologie en de media psychologie, een opkomende gebied van de studie. We staan nu echt aan het begin van het communicatie tijdperk. Onderzoekers delen de progressie van schriftelijke communicatie in drie etappes revolutionaire genaamd de "Information Communication Revolutions '.

 • De eerste fase, schriftelijke communicatie,  het eerst te zien door het gebruik van pictogrammen. De pictogrammen werden gemaakt in steen. Deze eerste schriftelijke mededelingen waren dus nog niet mobiel.
 • De tweede fase, de mens begon te communiceren op papier, papyrus, klei, was, etc. Het alfabet werd geïntroduceerd en gebruikt  voor de uniformiteit van de taal over grote afstanden. Een sprong in technologie gebeurde toen in de 15e eeuw de Gutenberg drukpers werd uitgevonden.
 • De derde fase wordt gekenmerkt door de overdracht van informatie door middel van gecontroleerde golven en elektronische signalen. We staan nu echt aan het begin van dat nieuwste communicatie tijdperk.

 Communicatieproces

Communicatie is dus een proces waarbij betekenis wordt toegekend en overgebracht in een poging om gezamenlijk inzicht te creëren. Dit proces, dat een uitgebreid repertoire van vaardigheden vereist als verwerken, luisteren, observeren, spreken, vragen stellen, analyseren, gebaren, en evalueren maakt samenwerking en teamwerk mogelijk .

Misverstanden kunnen worden voorkomen en opgelost door middel van formuleringen, vragen en antwoorden, parafraseren, voorbeelden en verhalen van de te volgen strategie. Schriftelijke communicatie kan duidelijk worden door planning follow-up praten over kritische schriftelijke communicatie als onderdeel van de normale manier van zaken doen. Minuten besteed aan het praten nu betekent meer tijd en ergernis later besparen. Vervolgens opnemen wat je hebt gehoord en herhalen in je eigen woorden, en hen vragen of dat je het zo goed begrepen hebt.

Belemmeringen voor effectieve menselijke communicatie

Communicatie is de belangrijkste factor in het succes van elke organisatie. Als het gaat om een doeltreffende communicatie, zijn er bepaalde barrières die elke organisatie moet nemen. Mensen hebben vaak het gevoel dat communicatie net zo gemakkelijk en eenvoudig is als het klinkt. Wat het complex, moeilijk en frustrerend maakt zijn de belemmeringen die onderweg overwonnen moeten worden. Een aantal van deze belemmeringen zijn hieronder vermeld.

Belemmeringen voor succesvolle communicatie zijn message overload (wanneer een persoon te veel berichten krijgt op hetzelfde moment), en message complexiteit.  (wanneer de berichten te moeilijk zijn om direct te verwerken)

 

Fysieke belemmeringen: 

Fysieke belemmeringen zijn vaak te wijten aan de aard van de omgeving waarin men verkeer. Bijvoorbeeld, de natuurlijke belemmeringen die er zijn, wanneer de medewerkers zich bevingen in verschillende gebouwen of op verschillende lokaties. Ook gelden slechte of verouderde apparatuur, het falen van het management van  invoering van nieuwe technologie, als belemmeringen die tot communicatie problemen kunnen leiden.

Personeelsgebrek:

Personeelsgebrek is een een andere factor die vaak communicatie problemen veroorzaakt binnen een organisatie. Daarnaast kunnen  achtergrond geluiden, slechte verlichting of een omgeving die te warm of koud is mensen afleiden of het moreel en concentratie negatief beïnvloeden. Dit leidt vervolgens weer tot gedrag dat een effectieve communicatie in de weg staat.

Organisatorische belemmeringen: 

Belemmeringen in de organisatiestructuur hebben betrekking op problemen met de structuren of systemen binnen een organisatie. Te denken valt aan een organisatiestructuur die is onduidelijk en daarom maakt het verwarrend om te weten wie te communiceren. Andere voorbeelden zouden kunnen worden inefficiënt of ongepaste informatie-systemen, een gebrek aan toezicht of opleiding, en een gebrek aan duidelijkheid in rollen en verantwoordelijkheden die kan leiden tot personeel onzeker over wat er van hen verwacht wordt.

Attitude belemmeringen: 

Attitude belemmeringen ontstaan als gevolg van problemen met de medewerkers in een organisatie. Deze kunnen bijvoorbeeld tot stand worden gebracht door factoren als slecht management, gebrek aan overleg met medewerkers, persoonlijke conflicten die kunnen leiden tot vertraging of mensen die weigeren om te communiceren, de ongemotiveerde persoonlijke houding van de individuele werknemers door gebrek aan motivatie of ontevredenheid op het werk, of veroorzaakt door onvoldoende opleiding om specifieke taken uit te voeren, of gewoon weerstand tegen verandering als gevolg van diepgewortelde attitudes en ideeën.

Dubbelzinnigheid van woorden / zinnen: 

Woorden die hetzelfde klinken, maar een verschillende betekenis kunnen overbrengen dan die bedoeld werd. Vandaar dat de communicator ervoor moet zorgen dat de ontvanger dezelfde betekenis begrijpt als hij of zij bedoelde. Het zou beter zijn als dergelijke woorden vermeden kunnen worden door het gebruik van alternatieven.

Individuele talenkennis:

Individuele talenkennis is ook belangrijk. Het gebruik van moeilijke of ongepaste woorden in de communicatie kan het voorkomen dat mensen de boodschap niet of verkeerd begrijpen. Slecht uitgelegd of verkeerd begrepen berichten kunnen ook leiden tot verwarring. We kunnen allemaal denken aan situaties waarin we hebben geluisterd naar een uitleg ergens over en dat het nèt niet konden bevatten.

Fysiologische belemmeringen: 

Deze kunnen het gevolg zijn van een individueel persoonlijk ongemak, veroorzaakt door bijvoorbeeld slechte gezondheid, slechte gezichtsvermogen of gehoor problemen.

Presentatie van informatie: 

De communicator moet het publiek kennen, begrijpen en dit meenemen is de voorbereiding van zijn presentatie. De presentator moet op zijn minst proberen om zijn of haar woordenschat te vereenvoudigen, zodat de meerderheid het kan begrijpen. Een bekende uitspraak in deze is de KISS formule: Keep It Simple Stupid.

Communicatiemodellen

het eerste grote model voor communicatie kwam in 1949 door Claude Shannon en Warren Weaver voor Bell Laboratories. Het oorspronkelijke model was ontworpen om de werking van de radio en telefoon technologieën te spiegelen. 

Hun eerste model bestond uit drie primaire onderdelen: zender, zendkanaal en ontvanger. De zender was de rol van een telefoon waar iemand in sprak, het kanaal was de telefoonverbinding zelf, en de ontvanger was het deel van de telefoon waar men de andere persoon kon horen. Shannon en Weaver erkende ook dat er vaak statische interventie op de lijn zit bij het luisteren naar een telefoongesprek, wat zij ruis noemde.

In dit eenvoudige communicatie model, vaak aangeduid als het  transmissie model of de standaard weergave van de communicatie, word informatie of content  in een bepaalde vorm (taal ) verzonden van een zender naar een ontvanger . Deze algemene opvatting van communicatie ziet communicatie gewoon als een middel om informatie te verzenden en te ontvangen. De sterke punten van dit model zijn eenvoud, algemeenheid, en kwantificeerbaarheid. Sociale wetenschappers Claude Shannon en Warren Weaver structureerde dit model gebaseerd op de volgende elementen:

 1. Een informatie-bron, die een communicatie boodschap produceert.
 2. Een zender, die het communicatie bericht codeert in signalen
 3. Een kanaal, aan welke communicatie signalen zijn aangepast voor de verzending
 4. Een ontvanger, wat 'decodeert' (reconstrueert) de communicatie boodschap van het signaal.
 5. Een bestemming, waar het communicatie bericht aankomt.

 

Shannon en Weaver betoogde dat er binnen deze theorie drie niveaus van problemen voor de communicatie .

 1. Het technische probleem: hoe nauwkeurig kan het bericht worden verzonden?
 2. De semantische probleem: hoe precies is de betekenis 'overgebracht'?
 3. De effectiviteit probleem: hoe effectief is de ontvangen betekenis van invloed op gedrag?

 

Daniel Chandler leverde kritiek van het transmissie-model door te stellen:

 • Het gaat ervan uit dat communicatoren  geïsoleerde individuen zijn.
 • Binnen het communicatie model geen ruimte is voor verschillende doeleinden.
 • Binnen het communicatie model geen ruimte is voor verschillende interpretaties.
 • Binnen het communicatie model geen ruimte is voor ongelijke machtsverhoudingen.
 • Binnen het communicatie model geen rekening is gehouden met situationele contexten.

 

In 1960 breidde David Berlo het lineaire communicatie model van Shannon en Weaver uit (1949) tie en creëerde het SMCR Communicatie Model.  Het zender/ontvanger communicatie model communicatie werd gescheiden in heldere delen en is later uitgebreid op door andere onderzoekers.

Communicatie blijft vaak beschreven aan de hand van een paar belangrijke dimensies:

 • Bericht (wat voor soort dingen worden gecommuniceerd),
 • bron / emisor / zender / encoder (door wie),
 • vorm (in welke vorm),
 • kanaal (via welke medium ), bestemming / ontvanger / target / decoder (aan wie),
 • en de ontvanger. 

Wilbur Schram  onderstreepte in 1954  het belang om de impact die een boodschap heeft (zowel gewenste en ongewenste) te onderzoeken op het doel van de boodschap. Communicatie tussen verschillende partijen omvat handelingen die kennis en ervaringen bevatten, adviezen en opdrachten , en het stellen van vragen. Deze handelingen kunnen één van de vele vormen van manieren van communiceren aannemen. De vorm is afhankelijk van de capaciteiten van de te communiceren groep. De inhoud en de vorm samen vormen de communicatie boodschap die naar een bestemming wordt verzonden. Het doel kan de persoon zelf zijn, een andere persoon of een andere entiteit (bijvoorbeeld een bedrijf of een groep mensen).

Communicatie is sociale interactie , waar ten minste twee personen een gemeenschappelijke set van tekens en een gemeenschappelijk pakket van semiotische regels delen. Deze algemeen gehouden regel negeert  in zekere zin autocommunication, waaronder intrapersoonlijke communicatie via dagboeken of zelf-talk, zowel secundaire verschijnselen die de primaire verwerving van communicatieve competenties binnen sociale interacties volgen.

In het licht van deze gebreken stelde Barnlund (2008) een transactionele model van communicatie.  Het uitgangspunt van de transactionele model van communicatie is dat mensen tegelijkertijd betrokken zijn bij het verrzenden en ontvangen van berichten.

Communicatietrainingen leiden tot effectief communiceren en zijn onmisbaar voor groepen zoals de vertegenwoordigers, verkoop binnendienst, inkoop en technische dienst, maar ook voor front- en backoffice medewerkers zoals telefonistes, receptionistes en secretaresses.

Doelstellingen bij communicatietrainingen zijn meestal:

 • vergroten van het bewustzijn omtrent het eigen gedrag.
 • vergroten van het bewustzijn van 't effect van het eigen gedrag op anderen.
 • aanleren van kennis en vaardigheden om het eigen gedrag optimaal in te zetten.
 

Over communicatietrainingen

Communicatietrainingen zijn gebaseerd op modellen en theorie die meestal voortkomen uit de psychologie. Deze modellen en theorie worden het best praktisch geoefend via rollenspelen. Dat kan door in de communicatietrainingen de cursisten onderling met elkaar te laten spelen. De inzet van een trainingsacteur verhoogt het leereffect van communicatietrainingen drastisch. Daarom is bij onze communicatietrainingen het streven zo vaak mogelijk een trainingsacteur in te zetten.

Het is bij communicatietrainingen van belang de grootte van een groep goed af te wegen. Voor lastige onderwerpen 6-8 deelnemers, voor pittige communicatietrainingen 10-15. Grotere groepen zijn mogelijk bij eenvoudiger competentieworkshops en communicatietrainingen. Hoe meer cursisten, hoe kleiner het effect van communicatietrainingen. De materie waarover de communicatietrainingen gaan, komt voor de deelnemers dus erg 'dichtbij' henzelf. Hoe minder individuele aandacht, hoe minder het leereffect van communicatietrainingen bij de cursisten.

 

Communicatietrainingen; essentieel

Effectief communiceren is echt een vaardigheid. Communicatieve vaardigheden moeten worden ontwikkeld, aangescherpt en permanent worden onderhouden. Door communicatietrainingen raakt u bewust van hoe het allemaal werkt. Uw communicatie wordt daardoor effectiever. Communicatietrainingen geven u de essenties van effectief communiceren.  

 

Communicatietrainingen; de essenties van communicatieve vaardigheden

 

Communicatietrainingen; communicatie is persoonlijk

We zijn allemaal anders.

Iedereen communiceert anders en ziet de wereld anders. De grootste vaardigheid die je in communicatietrainingen kunt leren, is het standpunt van de ander te begrijpen en hoe de ander de wereld ziet. Met dit gegeven kunt u dan rekening houden in uw eigen manier van communiceren.

U heeft de controle.

U bent de enige persoon waarvan u zeker kunt zijn dat die te veranderen is. U heeft daarop 100% invloed. Op die manier bent u op weg uw relaties met anderen sterk te verbeteren. In communicatietrainingen kunt u leren die controle te verkrijgen en te behouden.

U bent de enige 'ik'

Er is nooit een juiste manier te communiceren. Authentieke effectieve communicatie gebeurt altijd wanneer we reageren op zaken waarvan we weten dat ze waar zijn voor onszelf. Uw persoonlijke stijl van communiceren zegt waarschijnlijk meer over wie u bent, dan alle woorden die u kunt gebruiken. In een communicatietrainingen leert u dit herkennen.

Doen wat werkt

De meeste mensen hebben de neiging om te kijken naar wat er mis is met zichzelf en andere mensen in plaats van zich te richten op wat er al werkt. Vergeet niet, u moet ongetwijfeld een hoop goed gedaan hebben, en nog doen om op dit punt van uw leven te geraken.Binnen communicatietrainingen kunt u met verschillend gedrag experimenteren.

 

Communicatietrainingen; hoe communicatie werkt

Verbale- en non-verbale communicatie

U communiceert altijd!. Vergeet dat niet! Als u niet duidelijk bent over wat u bedoelt en wat uw bedoeling is, kan de andere persoon (of personen) gemakkelijk (en soms opzettelijk), verkeerd interpreteren wat u bedoelt. Goede communicatietrainingen geven aandacht aan hoe je je daarbij gedraagt, wat je doet, en hetgeen je zegt.

Onze woorden bepalen slechts 7 tot 11 procent van onze communicatie. De gedrag wordt door anderen onbewust 'gelezen'. Taal is een van de meest krachtige reflecties van hoe wij ons voelen en denken over onszelf en anderen. Door communicatietrainingen leert u zich hiervan bewust te zijn en door het ontwikkelen van uw verbale vaardigheden kunt u een aanzienlijke verbetering realiseren in uw communicatieve vaardigheden.

 

'Communicatie Cirkel'

Soms worden in communicatietrainingen de communicatie cirkel gebruikt, die ons helpt te begrijpen hoe je communicatie beter kunt laten werken. Dit doe je door je verantwoordelijkeheid te nemen voor ieder stadium van de 'Communicatie Cirkel':

 Spreken - Horen - Begrijpen - instemmen - Aktie/Doen - Geïmplementeerd.

 

Communicatietraining; wat kan effectieve communicatie blokkeren

Hier zijn enkele veelvoorkomende obstakels voor effectieve communicatie:

 

We maken allemaal (te veel) veronderstellingen

Wees u bewust van de aannames die u maakt, met name wanneer je zelf iets bedenkt en vervolgens handelt alsof dat werkelijk zo is. Bent u ook bewust van de veronderstellingen / aannames die anderen mensen over u hebben. 
Een effectieve manier om te gaan met veronderstellingen is tegen de andere persoon te zeggen, 'Ik ben ervan uitgegaan dat.... en .... 'Is dat waar?' of 'Ik vooronderstel dat ... Bent u het daarmee eens? ' 
Goede communicatie op de werkplek wordt vaak gesaboteerd door te veel onbevestigde veronderstellingen. U kunt in communicatietrainingen leren hoe met uw eigen, en met de vooronderstellingen van de ander, om kunt gaan.

Patronen en gewoonten 

Wij zijn wezens die leven vanuit gewoonten, vanuit patronen. Op zich niets mis mee. Echter, soms raken we zo gewend aan gedragen en reageren op een bepaalde manier dat het moeilijk is om nog te zien dat er ook een andere manier is om dingen te doen. In communicatietrainingen kunnen we dit simuleren en er van leren.

Behoefte aan gelijk hebben

De behoefte om gelijk te hebben met aan de andere kant de ander die dus ongelijk heeft. Een vaardigheid die u moet leren is het loslaten van de behoefte om gelijk te hebben. Beschouw het als het presenteren van uw gezichtspunten of visie in plaats van de ander met uw argumenten om de oren te slaan.
Je leert in communicatietrainingen de ander van jouw standpunten te overtuigen door hen te laten weten dat je probeert hun kijk op de zaak te willen begrijpen.

 

Communicatietrainingen; voorkomen en oplossen van confilicten

Conflict

Een van de doelen van het conflict is te komen tot een resolutie, dus als je conflicten te voorkomen, meestal het probleem erger. Hoe eerder u kunt vaststellen dat er een probleem is en ingrijpen, hoe beter het zal zijn. Communicatietrainingen leren u de vaardigheden die u in staat stellen om conflicten op te lossen.

Overeenkomst

Zoek iets in de argumentatie van de andere persoon waarmee je het eens kunt zijn. Dit is een geweldige manier om iemand anders de wind uit de zeilen te nemen. Door communicatietrainingen zult u zelf vast kunnen stellen dat mensen pas luisteren als ze zich gehoord voelen.

Bruggen bouwen

Echt luisteren naar wat de ander zegt. De ander geeft meestal een hoop informatie. Door communicatietrainingen leer je je geïnteresseerd en helpend op te stellen zodat je echt een brug slaan en je doelstelling positief kan ombuigen.

'Ik' en nìet 'Jij' 

Leer door communicatietrainingen gebruik te maken van 'ik' uitspraken, en niet van 'Jij' uitspraken om beschulding te voorkomen en de schuldvraag te vermijden. Dit betekent ook dat je verantwoordelijkheid moet nemen voor hoe je je voelt, in plaats van de andere persoon verantwoordelijk te maken om zaken voor je te regelen.

 

Communicatietrainingen; verbetering van de communicatievaardigheden

Heb een positieve invloed door:

 

Houding

Door communicatietrainingen leert u de richting van een gesprek te veranderen door uw houding, uw attitude te veranderen. Er is niet een houding die 'de juiste' is, maar eerlijk, open, direct en duidelijk zijn zal zeker helpen.

Effectief luisteren en reageren

U kunt door communicatietrainingen uw invloed op communicatie significant verhogen, zowel als luisteraar als responder. Als we weinig of geen respons krijgen van de luisteraar, projecten we vaak onze veronderstellingen op hen over wat zij denken. En vaak nemen we aan dat ze niet zo goed denken over ons.

Positief zijn

Gebruik bevestiging en aanmoediging om het beste uit mensen te halen. Merk op wanneer anderen dingen goed doen. Communicatietrainingen leren je dat je pas dan met aandacht luistert. U kunt eenvoudig van de werkplek een veel betere plek maken wanneer u bewust uw communicatie lardeert met positieve feedback.

 

Communicatietrainingen; het trainen van communicatieve vaardigheden; 

Het allerbelangrijkst is dat je niet het al of niet werken van communicatie binnen je bedrijf aan het toeval over laat. Verhoog je bewustzijn, organiseer of neem deel aan communicatietrainingen en je zult een rol model zijn van een effectieve communicator. 

Het is goed om communicatietrainingen een terugkomend onderdeel te maken binnen je personeelsbeleid. Idealiter wordt er in communicatietrainingen gewerkt met groepen van tien tot vijftien cursisten. Hoe meer cursisten, hoe minder het effect van communicatietrainingen. De materie waarover communicatietrainingen gaan, komt voor de cursisten 'dichtbij' henzelf. Dit levert vaak enige weerstand op, waardoor individuele aandacht noodzakelijk wordt. Hoe meer cursisten, hoe minder individuele aandacht er in communicatietrainingen kan worden geboden. Hoe minder individuele aandacht, hoe minder het leereffect van communicatietrainingen.

Trainer

Het vak van communicatietrainer is van overheidswege niet beschermd. Iedereen mag morgen dus communicatietrainingen geven. Er bestaan wel particuliere opleidingen tot communicatietrainer, alleen zijn deze niet door de overheid geaccrediteerd. Meestal heeft een communicatietrainer een achtergrond als docent, psycholoog, trainingsacteur, maatschappelijk werker, manager, socioloog, coach enzovoort. Met andere woorden; veel communicatietrainingen worden vaak gegeven door trainers die het vak zijn ingerold vanuit een andere professie.

 

Door communicatietrainingen kan je:

 • Beter je bedoelingen duidelijk maken;
 • Ervoor zorgen dat de ander je begrijpt;
 • Beter samenwerken;
 • Doelstellingen sneller halen;
 • Een passende opbouw kiezen van het gesprek;
 • Gesprekken doeltreffender en aangenamer laten verlopen;
 • Het effect inschatten dat je oproept bij de ander;
 • Beter luisteren, naar zowel inhoud als dat wat op interactie niveau 'gezegd' word;
 • Doeltreffend doorvragen om snel tot de kern te komen;
 • Je eigen kwaliteiten en valkuilen benoemen.

 

Vaardigheden die in een communicatietrainingen aan bod kunnen komen zijn:

 • Luisteren
 • Doorvraagtechnieken
 • Samenvatten
 • Overtuigend communiceren
 • Interpretaties
 • Geven van feedback
 • Ontvangen van feedback
 • Hanteren van conflicten
 • Miscommunicatie vermijden en oplossen

 

Soorten communicatietrainingen:

 • Geweldloze communicatie
 • Verbale communicatie
 • Non-verbale communicatie
 • Interculturele communicatie
 

Kortom: Communicatietrainingen en communicatiecursussen zijn communicatieopleidingen in communicatieve vaardigheden en effectief communiceren. 

Succes om uit het aanbod communicatietrainingen de juiste communicatietrainingen voor jou te kiezen!

Contactgegevens

Kanaalweg 33-35
2903 LR
Capelle aan den IJssel
Telefoon: 010 - 71 444 55
NL BE LU

Contact pagina
Live chat